Миропільський ЗДО "Малятко", Миропілля
Сумська область, Сумський район

Структура та органи управління закладом дошкільної освіти

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Система управління закладом дошкільної освіти освіти визначається Законом України «Про освіту» та установчими документами.

Управління закладом дошкільної освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

Засновник  - Миропільська сільська рада здійснює управління через  відділ освіти молоді і спорту, культури та туризму

затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, призначеним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

 

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;
затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти

Керівник закладу освіти – завідувач ДНЗ в межах наданих йому повноважень

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

Колегіальний орган управління закладу освіти

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у порядку, передбаченому спеціальними законами.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради  дошкільного навчального закладу є його керівник.

 Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

-         схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

-         формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

      розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

-         визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

-         затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

-         обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

-         затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-         заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

-         розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-         визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

-         ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-         розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-         має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу

Колегіальний  орган  громадського самоврядування

 

1. Органи батьківського самоврядування:  батьківські збори, батьківські комітети

2. Загальні збори  колективу закладу дошкільної освіти та батьків вихованців

Логін: *

Пароль: *