Миропільський ЗДО "Малятко", Миропілля
Сумська область, Сумський район

Річний звіт 2019-2020 р.

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-сад) Миропільської сільської ради

Пулях Людмили Дмитрівни перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2019-2020 навчальний рік

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

 

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Миропільський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) Миропільської сільської ради здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України;
 • Закон України "Про освіту"
 • Закон України "Про дошкільну освіту"
 • Закон України "Про мови в Україні"
 • Закон України "Про охорону дитинства"
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"
 • Конвенція ООН Про права дитини
 • Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"
 • Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
 • Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»
 • програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». 

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Миропільський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) Миропільської сільської ради розташований за адресою: 42410, село Миропілля, вулицяПсільська, будинок 1.

E-mail:gannaterechenko @ ukr.net

Сайт закладу:.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 26 місць.

У 2018-2019 навчальному році в закладі виховувалось 43 дітей, функціонувало  2 вікові групи:

 • 1 групи для дітей раннього віку (21 дитина);
 • 1 групи для дітей молодшого середнього дошкільного віку (22 дитини);

Кількість груп протягом 2019 – 2020 навчального року не змінювалась.

Заклад працює за 5-ти денним графіком роботи: вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

Режим роботи груп: 7.30 -18.00.

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній оздоровчий період.

 

Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні ради. 

Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.

Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем, яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад. 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. У продовж звітного періоду письмові звернень не надходило, на особистому прийомі у завідувача головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного навчального закладу, харчування дітей.

 

Пріоритетними напрямками роботи у 2019-2020 навчальному році були:

 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям;
 • збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;
 • формування духовних цінностей особистості дитини засобами національно-патріотичного виховання;
 • створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного навчання;
 • організація належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків;

Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу буде спрямований на вирішення таких завдань:

1. Формування у дітей дошкільного віку знань та навичок здорового способу життя активної позиції щодо власного здоров’я і власної безпеки;

2.Мовленевий розвиток дошкільників;

3. Вдосконалення взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї з метою формування духовності та патріотичних почуттів шляхом активного використання інноваційних педагогічних технологій.

Зміст і форми методичної роботи по даним напрямам в дошкільному закладі будуватимуться на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та були передбачені в річному плані роботи.

Протягом 2019-2020 навчального року в освітньо - виховний процес впроваджуватимуться інноваційні педагогічні технології, методики та програми:

 • методика роботи з фізичного виховання М. Єфименка;
 • технологія ігор з піском Т. Зінкевич-Євстигнєєвої;
 • технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ);
 • програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

Впроваджуючи інноваційні технології в програму роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від основних ліній розвитку Базового компонента, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Педагогам дана форма роботи дала можливість теоретично та практично оволодівати самоаналізом, збагатити свій власний досвід.

Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси:

 • «Створення розвивального середовища для сенсорного розвитку дітей раннього віку»: створення умов для самостійного розвитку дитини, прояву її особистісного потенціалу;
 • «Створення патріотичного середовища груп дітей дошкільного віку»: активізація освітньої роботи в ДНЗ з патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

 

 • на краще оформлення групової кімнати, формування партнерських відносин із сім’ями вихованців;

 

Слід зазначити проявлену творчість та організаційну діяльність вихователів Гончаренко О.П.,Стеценко Н.С., Овчаренко С.М., які стали переможцями даних оглядів-конкурсів.

Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Особливо вимогливим є навколишнє соціальне середовище, адже для успішної життєдіяльності потребується різнобічна сумісність із навколишнім. Тому для педагогів одним із завдань є пошук нових підходів до розв’язання проблеми введення дитини у соціальне середовище, тобто до світу людей.

Упродовж 2019-2020 навчального року дошкільний навчальний заклад працював над формуванням життєвої компетентності дошкільника через основні лінії Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Головним завданням в роботі над проблемою було: формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру; залучення до елементарних загальноприйнятих норм і правил взаємовідносин з однолітками та дорослими; збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки; сімейної, громадянської приналежності, патріотичних почуттів.

З метою інформаційного забезпечення процесу методичний кабінет був поповнений новинками методичної літератури з проблеми.

Процес реалізації проблеми охоплював роботу з педагогічним колективом, дітьми та батьками вихованців. Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів; проводились наступні заходи: колективні перегляди:

 • інтегроване заняття «Знай і люби Україну»(Овчаренко С.М.) ;
 •  педгодина «Керівництво ігровою діяльністю дошкільників» (Гончаренко К.Д.);
 • круглий стіл «Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку»;
 •  семінар «Формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру»;
 • колективний перегляд: «Будь господарем своїх вчинків»;
 •  педрада «Природа виховує,оздоровлює, навчає »;
 •  ділова гра - акція «Тількиб мир був у світі – мир»
 •  Оформлено нові  стенди з інноваційних методик, технологій; соціально-орієнтовані ігри для дітей раннього та середнього віку.

Велика увага приділялась роботі з родинами вихованців. Батьки є першим суспільним середовищем дитини, а родина провідним інститутом соціалізації:

 • Вихователями молодшої групи проводилась робота з родинами щодо адаптації дитини до умов дошкільного закладу;
 • Оформлено інформаційний блок «Ми завжди Вам допоможемо»;
 • день добрих справ «Операція «Саджанець»;
 • тренінги «Стежкою батьківської мудрості», «Адаптація дітей до умов дитячого садка», «Почути серцем голос Вашої дитини»;
 • консультації «Дитячі неврози – профілактика та попередження», «Профілактика агресивної поведінки дитини».

Було визначено три критерії оцінки соціальної компетентності: емоційно - цінностний критерій, соціально-когнітивний критерій, комунікативний критерій. Окремі складові кожного з означених компонентів виступали показниками соціальної компетентності.

В дослідженні приймали участь 12 дитини. Діти з високим рівнем усвідомлюють норми та правила поведінки в соціумі, вміють ефективно співпрацювати, мають достатній арсенал мовленнєвих засобів та активно застосовують їх у спілкуванні з оточуючими. Таких дітей 7.

Діти, які виявили середній рівень соціальної компетентності, також добре обізнані з нормами соціуму, досить ефективно налагоджують стосунки з однолітками, в більшості випадків вміють знаходити спільну мову в різних проблемних ситуаціях, але застосовують лише стандартні способи соціальних дій, не можуть гнучко реагувати на ситуацію. Таких дітей 3 .

Низький рівень соціальної компетентності ми визначили у 2 дітей , вони не володіють правилами соціальної поведінки, не можуть безконфліктно будувати стосунки в колективі однолітків, не вміють донести до інших свої думки, діють на підставі сили чи реагують на ситуацію лише емоційно. З дітьми з низьким рівнем соціальної компетенції проводилась індивідуальна корекційна робота.

 Наприкінці року у дітей було сформоване почуття співробітництва, самоповаги, упевненість у власних силах і в собі, адекватна самооцінка, здатність поставити себе на місце іншої дитини допомагають краще розуміти можливого партнера по спілкуванню.

В дошкільному закладі мова навчання українська. Адміністрація та педагогічний колектив приділяють велику увагу вивченню рідної мови. Навчально-виховний процес, освітні заходи проводяться державною мовою. В 2019-2020 навчальному році дотримувались нормативні вимоги щодо укладання та ведення ділової документації що є виконанням мовного законодавства України.

В дошкільному закладі створені умови для мовленнєвого розвитку дошкільників, українознавства, патріотичного виховання, яке є одним із пріоритетних напрямків роботи ДНЗ. При вирішуванні патріотичного завдання робота проводилась в трьох напрямках: робота з дітьми, взаємодія з батьками, підвищення фахової майстерності педагогів. Роботу з виховання в дошкільників любові до Батьківщини ми розпочали з ознайомлення їх з рідним селом, ознайомлення з вулицями, природою рідного краю, працею людей, шанобливого ставлення до воїнів – захисників України, знання про державу, ознайомлення з українськими народними звичаями та традиціями.

Методична служба дошкільного закладу систематично спрямовує зусилля на підвищення фахової майстерності педагогів, зокрема з питань патріотичного виховання дошкільників. У межах методичного супроводу педагогів з цих питань проведено низку заходів, зокрема:

 • консультація «Вплив українського фольклору на формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку;
 • конкурс на створення патріотичного середовища;
 • педагогічні читання «Василь Сухомлинський про виховання громадянина»;
 • майстер-клас «Без калини нема України»;
 • оформили альбом «Природа рідного краю»;
 •  

У роботі з родинами вихованців ми використовували такі форми роботи, як анкетування «Громадянин виховується з дитинства», круглий стіл «Національно-патріотичне виховання у ситуації соціального неспокою: змінюємо підходи»; консультації «Патріотизм плекається в родині», «Народознавчі традиції патріотичного виховання дітей у родині»; спостереження, індивідуальні та групові бесіди, батьківські збори.

У 2019-2020 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо патріотичного виховання дітей. Педагогам дошкільного закладу застосовувати сучасні методи роботи з дошкільниками (інтерактивні ігри, завдання творчого характеру, прийоми ТРВЗ); залучати батьків до активної участі в освітньому процесі, зацікавити батьків, зробити своїми однодумцями.

Я, як завідувач ДНЗ, провела у вересні «Офіційний вісник», під час якого відбулось ознайомлення з нормативно-правовими документами з організації та виховання та навчання дітей. Особлива увага була наголошена вимоги програми «Я у Світі»(нова редакція). Провела консультацію «Переваги та методичне  підґрунтя використання навчально-виховних посібників в роботі з дітьми, наголосила про налаштованість дошкільного закладу на врахування індивідуальних особливостей та потреб не лише усіх дітей, а й педагогів та батьків, які можуть зробити свої корисні внески в розвиток закладу, разом з дітьми пережити радість співучасті й співтворчості та реалізувати свій творчий потенціал. Гончаренко О.П. – познайомила педагогів з особливостями виховання та навчання в системі освіти, сформувала толерантне ставлення до впровадження навчання у закладах освіти. Вихователем Стеценко Н.С.були проведені родинні посиденьки «Історія життя моєї дитини» для поглибленого знайомства з родинами дітей, їх інтересами, потребами, захопленнями.

Була проведена робота з батьками «Ми – одна родина», де була звернута увага на те, що дорослі члени сім’ї не завжди мають достатні педагогічні знання, не завжди вміють встановити правильні стосунки між собою і дитиною, не виявляють достатньої турботи про гармонійний розвиток її особистості, тому систематична та різнобічна педагогічна освіта батьків передбачає ознайомлення їх як з основами теоретичних знань, так і з практикою роботи з дітьми..

У лютому був проведений семінар-практикум для вихователів груп дошкільних навчальних закладів «Використання інноваційних освітніх технологій в роботі з дітьми», де мною, завідувачем ДНЗ, було підкреслено актуальність використання інноваційних технологій. Овчаренко С.М.провела цікаві тренінги та вправи з педагогами (пісочна терапія, робота з нетрадиційними матеріалами).

Вихователі груп оформили папки-посібники: «Рухливі ігри для дітей », «Дидактичні ігри для дітей», «Малорухливі ігри для дітей», «Гімнастика пробудження» (комплекс вправ у віршах); оформили портфоліо дитини «Доброго ранку! Ми раді що ви тут!».

 

 Наприкінці навчального року адміністрацією закладу було проведено засідання творчої групи «Інноваційні технології в навчанні та вихованні дітей дошкільного віку», де педагоги підвели підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік.

Відзначили позитивні зміни у залученні дітей до навчання: діти стали почувати себе потрібними, більш самостійними; зараз вільно спілкуються; з’явилися нові друзі. Педагоги продемонстрували свою майстерність і творчість.

Налагодження співпраці дитсадка й родини надзвичайно актуальна, коли йдеться про виховання дітей.  Молоді сім’ї стикаються з різноманітними психологічними проблемами й потребують особливого підходу.

Налагодження взаємодії з родинами вихованців відбувалося за такими основними напрямками: просвітницька робота, консультативна і наочна робота.

Протягом року з батьками дітей  проводились:

 • круглий стіл «Ми – одна родина»;
 • родинні посиденьки «Історія життя моєї дитини»;
 • консультація «Сім’я та її роль у соціалізації дитини»;
 • тренінги для батьків; тренінги толерантності;
 • оформлено пам’ятки «Допомога дорослих у розвитку дитини».

У 2019-2020 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо запровадження різних форм навчання:

 • використовувати різні види артотерапевтичних методик в корекційній роботі з дітьми та оздоровчо-профілактичні заходи для покращення логопедичного та психомоторного статусу дитини;
 • застосовувати особистісно-орієнтовані методи навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей;
 • забезпечити психолого-педагогічний супровід навчання батьків дітей;
 • проводити роз’яснювально-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю щодо виховання дітей д/в. Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.

   На жаль,на період II півріччя 2019/2020 навчального року перепав всеукраїнський карантин, пов’язаний з поширенням на території України та у всьому світі корона вірусної хвороби COVID-19. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-19 Уряд установив з 12 березня 2020 року по всій території України карантин.Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року №406 « Про організаційні заходи для  запобігання поширенню коронавірусу COVID -19» було запроваджено гнучкий(дистанційний) режим   роботи працівників закладів освіти.

Протягом робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього розпорядку закладу,педагоги були зобов’язані:

 • перебувати вдома;
 • бути постійно на телефонному зв’язку,відповідати на дзвінки керівника;
 • виконувати обов’язки,передбачені трудовим договором;
 • перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи;
 • організовувати та проводити освітній процес за допомогою дистанційних технологій;
 • складати або коригувати плани роботи.готувати матеріали щодо роботи з батьками(презентації, рекомендації щодо організації розпорядку дня дитини та організації освітньої діяльності);
 • писати конспекти занять відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку;
 • викладати матеріал під час Skaype-конференцій,Zoom,спілкування у групі Viber(вайбер),через електронну пошту,надсилати опитувальники для батьків тощо.

Дистанційна форма роботи для педагогів нашого дошкільного навчального закладу,як і для всіх педагогів в цілому,стала новою формою самоорганізації,але ми впорались із цим завданням.Педагоги закладу виготовляли дидактичні посібники,ігри для дітей.розробляли конспекти занять та сценарії розваг.Щоб підвищити свій фаховий рівень,багато часу вони приділяли роботі в інтернеті, пошуку опрацюванню цікавої та корисної інформації,прослухали значну кількість вебінарів на різних фахових сайтах,працювали з батьками та дітьми по Вайберу. Також для вихователів ДНЗ був розроблений план дистанційної роботи під час карантину,який вонизобов’язані були виконати,і з чим гідно справилися.                             

 Постійно проводилось інформування батьків та громадськості про діяльність нашого садочка через сайт  закладу. Регулярно вносилися зміни та доповнення до існуючої інформації. Широке впровадження інформаційних технологій в дошкільному закладі дозволило забезпечити перехід на новий рівень аналізу, оцінки, контролю за якістю діяльності педагогів та адміністрації закладу.

 

Розвивальне середовище дошкільного закладу

Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Для занять з дітьми створено всі умови, обладнанні групові кімнати, методичний та медичний кабінети, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик ,але великим мінусом для закладу є те що у закладі немає спортивної і музичної  зали.

В поточному році була продовжена робота по збагаченню матеріально-технічної бази. Так, було придбано нові іграшки, нові ігрові меблі в групові кімнати,   інвентар , електричну плиту, посуд,стелаж для посуду, господарчі товари для харчоблоку,  придбана фарба в асортименті, термометри для холодильних камер.  Підведено гарячу воду в умивальну кімнату, придбано лінолеум для підлоги(умивальна кімната,приймальня)   заміна каналізаційних труб,  ремонт групових кімнат, переклеєні шпалери, проведений ремонт повільонів на прогулянковому майданчику. Придбані іграшки для ігор з водою, вітром та піском в обох вікових групах. Було пофарбоване все обладнання на території дошкільного закладу та на прогулянкових майданчиках груп. Був проведений вимір опору та заземлення. Підготовлені педагогічні посібники та наглядний і роздатковий матеріал до нового навчального року. Придбано в методичний кабінет ноутбук, методичну літературу, наочний навчально-дидактичний матеріали для проведення занять на допомогу в роботі вихователям, проведена підписка фахових видань. 

 

Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Керуючись ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація дошкільного навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту.

У 2019-2020 навчальному році педагогічну діяльність здійснювали 4 педагогічних працівника: 2 вихователі середньої групи по 0,78 і 0,77 ставки і так само 2 вихователі ясельної групи. Вони також виконують обов’язки музичного керівника по 0,25 ст., інструктора з фізкультури 0,25 ст. і керівника гуртка 0,25 ст. Всі вихователі мають 11 тарифний розряд.

 

 

 

У 2019-2020 навчальному році, відповідно до перспективного плану, на курсах підвищення кваліфікації при СОІППО підвищила свою фахову майстерність вихователь  Стеценко Н.С.

Протягом року в дошкільному навчальному закладі з метою підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу організовувалися різноманітні форми підвищення професійного рівня для всіх категорій працівників: проводилися психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, семінари-практикуми, майстер-класи та інші форми методичної роботи.

Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності регулярно відвідували районні, обласні методичні об’єднання, конференції, семінари.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління закладом освіти», «Практичний психолог ДНЗ», «Дошкільне виховання», «Медична сестра дошкільного закладу»,  «Зростаємо разом»,  «Фантазії вихователя», «Джміль», «Палітра педагога» та інші.

Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих спеціалістів. У 2018 – 2019 навчальному році в ДНЗ працював один молодий спеціаліст:Гончаренко О.П.. Робота з молодими спеціалістами велась відповідно до плану роботи. За молодими спеціалістами були закріплені досвідчені педагоги-наставники (ОвчаренкоС.М.). 

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Медичне обслуговування дітей забезпечує старша медична сестра Заставенко Г.Ю.Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоровʼя та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей медсестрою, ведеться облік та аналіз захворюваності.

Тісна співпраця медичного персоналу ДНЗ з лікарнею дає змогу здійснювати систематичний кваліфікаційний нагляд за дітьми. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Медсестрою закладу проводиться аналіз стану здоров’я та захворюваності вихованців, яка розподіляє їх по групам здоров’я.

 

В дошкільному закладі створена  система роботи по зміцненню здоров′я дітей. Ця система містить комплекси профілактичних, фізкультурно-оздоровчих заходів, також передбачає оптимальний руховий режим, формування у дітей основ здорового способу життя. Систематично проводяться: ранкова зарядка, спеціальні вправи та ігри, деякі види масажів (точковий масаж). Оздоровчо-профілактична робота здійснюється у декілька етапів та поєднується практично з усіма видами діяльності дітей протягом дня. А саме: 

 • аналіз здоров ̕я кожної дитини;
 • анкетування батьків щодо здоров̕ я їхніх дітей;
 • розроблення заходів, спрямованих на зниження показників захворюваності у дітей.

Для батьків у закладі оформлено стенд «Поради лікаря» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́ я дітей. 

 

Фізичний розвиток дошкільників

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації, змісту, методики проведення різних форм роботи з фізичного виховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, контроль за реакціями на загартування у дітей, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників.

Дитину оточували кваліфіковані педагоги, медсестра, які здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я.

На особливу увагу заслуговує організація та проведення свят та розваг:

 • «Зростаємо здоровими»;
 • родинне свято «Моя родина – України краплина»;
 • календарні свята   

         Велике значення приділялося загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів: загартування повітрям і водою, попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять з працівниками, дітьми з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Проведене анкетування батьків вихованців: «Формуємо навички безпечної поведінки у дітей» показало, що багато батьків дотримуються правил безпечної поведінки. Питання безпеки життєдіяльності розглядалися на виробничих нарадах, консультаціях для батьків, загальних батьківських зборах.

З метою удосконалення професійної творчості з педагогами проведено: майстер-клас «Ефективні методи оздоровлення дошкільників», ділова гра «Рухова активність – одна із складових фізичного розвитку дошкільників», тестування «Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку» Педагоги добре знають задачі спрямовані на охорону життя і укріплення здоров’я дитини.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

 

 

 

Безпека життєдіяльності

Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2015р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 р. № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. №782), від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні особи за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою; слідкувала за очищенням від снігу проходів до будівель; влітку за викосом трави (за необхідності); забезпечувала справність зовнішнього освітлення; суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались правил одержання та роздачі їжі. Проводили заміну постільної білизни один раз в 7 днів, рушників та серветок – по мірі їх забруднення. Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд.

Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.

Завгосп Волковая С.П. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла недоліки.  Слюсар ДНЗ Бєлік Є.П.здійснював ремонт обладнання.

Протягом 2019-2020 навчального року проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (листопад 2019 р., квітень 2020р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (травень 2020 р.)У квітні - Тиждень безпеки проводився дистанційно через месенджер Viber: група для батьків. На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів були проведені бесіди, вікторини «Знавці правил дорожнього руху», круглий стіл «Україна за безпеку дорожнього руху», консультації «Безпека дитини та обов’язки дорослих», «Життя людини найвища цінність», практикум «Перша допомога при нещасних випадках». Поновлено інформаційно-довідкові куточки з питань безпеки життєдіяльності дитини в кожній віковій групі. З метою підвищення знань педагогів з основ безпеки життєдіяльності був проведений перегляд навчально-методичного матеріалу «Довідник з питань безпеки життєдіяльності дитини» Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках використовувалось дітьми лише під наглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки безпеки, виготовили атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності, оформили посібник «Дорожні знаки».

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ  проводилась ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму. Протягом року проведені заняття у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі: «Подорож в країну Світлофорію», «В країні дорожніх знаків», «Небезпечна кімната», «Вогонь друг – вогонь ворог», «Вередлива погода». вікторини «З незнайомими людьми обережним будь завжди»; розваги «Юні пішоходи»; тематичні бесіди «Шкідливі речовини», «Свої і чужі люди», «Що таке здоров’я?», «Треба нам багато знати, якщо в ліс ідеш гуляти». Організовували виставку дитячих малюнків  «Азбука безпеки».

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020-2021 р.

Логін: *

Пароль: *